• +46-707-548803
  • urban@norlanderdialog.se

Grundutbildning i psykodrama

Grundutbildning i psykodrama

Utbildning, personlig utveckling och själverfarenhet

Grundutbildningen planderar att starta med ett introduktionsseminarium i februari.  Alla med intresse för psykodrama är välkomna.

Kontakta Urban Norlander info@svenskamorenoinstitutet.se
om du är intresserad.

Utbildningen ges i på Gjuteriet Verkstadsgatan 1 i Karlstad

I många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar sker förändringar idag i ökande takt och i takt med dem även komplexiteten i organisationen. Kraven på så väl individer som grupper ökar. Och vi behöver utveckla vår förmåga att hantera den komplexa verkligheten.

Psykodrama används för personlig utveckling, i handledning och i terapeutiskt syfte. Men också för att utveckla sina färdigheter som skådespelare och teaterregissör samt i coaching. Psykodrama har kognitiva och beteendemässiga inslag. När man som deltagare deltar i egna och andras dramer utvecklar man nya sidor hos sig själv. Man ökar sin ”rollrepertoar” och sin förmåga att hantera gamla och nya situationer. Fokus ligger på att utveckla sina resurser och därmed öka sin kompetens att hantera olika situationer. Psykodramatekniker är väl tillämpliga inom skola, vård, socialt arbete, organisationsutveckling, coaching samt inte minst för arbete med konfliktlösning på individ- och gruppnivå.

Lärare

Urban Norlander, psykodramaregissör TEP (Trainer, Educator, Practitioner genom NBE), Diplomerad coach (ICF) och utbildad skådespelare, regissör och teaterpedagog. Har arbetat med barn- och ungdomsgrupper och lärarfortbildningar i grundskolan och på universitet. Samt med arbetsgruppsutveckling vid personalutbildningar i företag.
Laina Stolt, psykodramaregissör (=CP dvs. Certified practioner by the Nordic Board of Examiners) Filosofie kandidat med mångårig erfarenhet som socialsekreterare och föreståndare på ett behandlingshem för missbrukande och våldsutsatta kvinnor

Andra lärare kan bli aktuella för specialseminarier.

Psykodrama och dess filosofi

Psykodrama används vanligen i grupp och är en gruppterapiform men har mycket gemensamt med familje- och nätverksterapi och med konstnärliga terapier av alla slag. Samtidigt liknar inte psykodrama något annat. Dr J. L. Moreno (1889 – 1974) var grundaren av psykodrama. Han betonade det äkta jämbördiga mötet. Hans filosofi om kreativitet och spontanitet ligger till grund för den psykodramatiska metoden.

På psykodramascenen iscensätts huvudpersonens (protagonisten) frågeställning med hjälp av ledaren (regissören) och övriga deltagare (hjälpjag). Dramerna kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmardrömmar eller fantasier. Eftersom psykodrama innebär aktivitet, engageras kropp, känslor och alla sinnen så att erfarenheten tillsammans med kognitiv förankring blir ett kraftfullt inlärningsmoment. Allt sker ”här och nu” vilket innebär att man inte skiljer på det förflutna, nuet och framtiden. Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för sig själv och andra.

Psykodrama tar ställning för humanistiska värderingar, för behovet att beakta existentiella frågor och sist men inte minst humorns läkande och stärkande kraft. Psykodrama är också teaterkonst, teater utan färdiga repliker och där handlingen utvecklas i stunden.

Gruppens sammansättning

I psykodrama vill vi ha blandade grupper, såväl i fråga om ålder, kön, utbildning och livserfarenheter, så att gruppen i så stor utsträckning som är möjligt, kan spegla ”världen”. För att gå en grundutbildning krävs ingen akademisk utbildning och den är inte inriktad på ett specifikt yrke. De flesta deltar för att utvecklas som människor och för att utveckla sin yrkesroll. Av erfarenhet vet vi att det bli en dynamisk och lärande grupp när deltagarna kommer från olika yrkesområden såsom sjukvård och socialtjänst eller som på annat sätt arbetar direkt med människor t.ex. coacher, psykoterapeuter, KBT-terapeuter, bildterapeuter eller som arbetar med människors villkor och eviga frågor såsom kulturarbetare, skådespelare, skribenter och konstnärer. Alla som vill förstå sig själv och sitt samspel med andra är välkomna!

Gruppen träffas så pass sällan att den inte kan fungera som tillräckligt stöd om du har akuta problem.

Utbildningens målsättning

Deltagarna erhåller själverfarenhet i grupp och kunskaper om grupprocesser baserade på egna upplevelser och den litteratur som ingår. Själverfarenheten är en förutsättning för att man ska kunna lära sig att regissera psykodrama. Under utbildningen får deltagarna i första hand uppleva och lära sig metoden genom att delta i egna och andras dramer. Dessutom får de träna sig i att under direkthandledning regissera psykodrama och leda gruppövningar. Avsikten med grundutbildningen är att lära deltagarna de grundläggande teknikerna i psykodrama och att lära dem att använda sig själva som instrument i den terapeutiska processen. Kursen strävar också efter att lära deltagarna att förstå samspel i grupp (sociometri) och att ge en inblick i hur de kan använda sig av olika former av kreativa metoder i sin yrkesroll. Efter genomgången grundutbildning har man lärt sig att fungera som ”professionellt hjälpjag” och man har också lärt sig metoden så att man, under handledning, kan använda lämpliga delar av den i sitt arbete.
Vår grundutbildning följer internationellt uppställda krav, såsom antalet timmar och kontinuitet i gruppen och möjliggör fortsatt utbildning i psykodrama.

Omfattning

Grundutbildningens längd är cirka 2 år. Men du binder dig enbart för ett halvår i taget. Det är ett deltidsstudium på 500 timmar à 45 minuter. Utbildningen genomförs i intensivseminarieform som omfattar två till fem dagar. Vi kommer att träffas en helg i månaden sammanlagt 20 helgseminarier + två längre sommarseminarier.

Praktisk information

Plats: Gjuteriet, verkstadsgatan 1,  Karlstad
Tider: Lördag 10.00 – 20.00; söndag 9.00 – 16.00
Kostnad per helgseminarium (20 st ingår i grundutbildningen):
2000:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
1900:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
1200:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.
(Priserna kan komma att höjas med konsumentprisindex)

Kostnaden per femdagarsseminarium (2 st ingår i grundutbildningen):
4500:- + moms när arbetsgivare eller firma betalar.
4000:- (inkl. moms) för den som betalar själv.
2500:- (inkl. moms) för heltidsstuderande/arbetslös som betalar själv.
Kost och logi tillkommer
(Priserna kan komma att höjas med konsumentprisindex)

 Anmälan

Skriv ett mail till adressen nedan och beskriv lite kort om dig själv och dina erfarenheter och varför du du vill gå en grundutbildning.

Svenska Morenoinstitutet,
Urban Norlander
Norlander dramatik
Gösvägen 68
66340 Hammarö
0707-548803
info@svenskamorenoinstitutet.se

Eller fyll i och skicka in detta formulär

%d bloggare gillar detta: