• +46-707-548803
  • urban@norlanderdialog.se

Psykodrama

Psykodrama

Psykodrama är ett sätt att utforska ”sanningen” genom dramatiska metoder, bearbeta upplevda situationer och träna inför framtiden. Psykodramascenen erbjuder ett ”laboratorium” där vi har möjlighet att fritt prova olika situationer utan att det får de konsekvenser det skulle ha fått om vi gjort samma sak i vardagen.

Psykodrama utformades av läkaren och teatermannen J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Moreno inspirerades av barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Efterhand utvecklade Moreno psykodrama, sociometri och gruppsykoterapi och hans arbetssätt spreds över världen. Men psykodrama är mer än ett knippe metoder. Det är ett förhållningssätt och en filosofi där kreativitet spontanitet och mötet mellan människor står i centrum. Moreno definierade spontanitet som vår förmåga att hantera en ny situation på ett adekvat sätt och en gammal situation på ett nytt sätt.

Spontanitet

Alla tekniker i psykodrama bygger på tanken att alla människor i grunden är kreativa och skapar sig själva och sin miljö i samklang med andra. Moreno menade att alla människor består av roller som har sin motsvarighet i omvärlden, och att det är de rollerna som formar vårt jag. “The self emerges from the roles we play, rather than the roles emerging from a self that has not yet had the opportunity to be formed and integrated”(JL Moreno). Våra roller genomgår en utveckling, alltifrån det att vi först anammar dem och utvecklar dem tills att de så småningom stelnar. Eftersom omgivningen ständigt förändras är vår rollrepertoar också i ständig förändring. Men om rollerna har stelnat, och blir vad Moreno kallar kulturkonserver förlorar vi vår spontanitet och är oförmögna att skapa nya roller eller förändra de gamla. Då klarar vi inte längre att möta förändrade eller nya krav från omgivningen. Genom psykodrama har vi möjlighet att träna vår spontanitet och kreativitet och utvidga rollrepertoaren så att vi kan hantera vardagen bättre.

Rollbyte

Centralt i psykodrama är rollbytet. Rollbytet innebär att man ser på sig själv med den andres ögon. Det skapar medkänsla och insikt och ger nya perspektiv.

Sociometri

En viktig del av psykodrama är sociometrin. Sociometri är ett strukturerat sätt att utforska gruppen och de relationer som finns i den.

Hur psykodrama används

Psykodrama är en gruppterapimetod med många användningsområden. Enkelt uttryckt kan man säga att huvudpersonen (protagonisten) gör en ledd improvisation med stöd och hjälp från gruppen och ledaren/terapeuten/regissören. Protagonisten spelar upp sin berättelse tillsammans med gruppens deltagare som får gestalta olika roller. Berättelsen växer fram med hjälp av rollbyten och den kan både handla om protagonistens vardag och om de inre konflikter som hen brottas med. Regissörens uppgift är att hjälpa till så att berättelsen får struktur och blir tydlig och levande. Förutom kliniskt, i terapi och behandling, används psykodrama inom handledning, utbildning och för personlig utveckling.

För den som vill utforska sig själv och sina relationer, förstå hinder och utveckla sina möjligheter i olika livssituationer är psykodrama en mycket användbar metod.

Utbildning

Jag genomför utbildningar i psykodrama och använder anpassade delar av metoden i handledning, coaching och i själverfarenhetsgrupper.
Läs mer om utbildningen

Läs mer om psykodrama på:

www.svenskamorenoinstitutet.se

 

%d bloggare gillar detta: